books

Books about Tzetzi:

booksLykophronos tou Chalkideos Alexandra kai eis auto touto Isaakiou tou Tzetzou exegema = Lycophronis Chalcidensis... by Edward Dechair (Jan 3, 2011)

booksMusei Oxoniensis litterarii conspectus: accedunt pro speciminibus Corayii emendationes in Hippocratem; Vulcanii... by See Notes Multiple Contributors (Jun 1, 2010)

booksSyracuse University Magazine / Fall-Winter 2011. Spectral Signatures (terahertz spectroscopy) (Tim Korter); Malcom... by Jay (editor) Cox (2011)

booksAlexandra; Cassandra; Lycophronis Chalcidensis Alexandra, Cum Graecis Isaaci Tzetzis Commentariis. Accedunt Versiones... by Lycophron (1697)

booksAlexandra, sive Cassandra poema quidem obscurum etiam doctis appellatum, sed ita eruditissimis Isacii Tzetzis... by LYCOPHRON (1546)

facebook

Facebook pages same name Tzetzi:

Tzetzis Photography - Photographer =Tzetzi V= - Artist Tzetzi Lazarov - Artist