books

Books about Ta'Siyah:

booksAhzab-i siyasi va anjumanha-yi sirri dar Kirmanshah: Az faramushkhanah ta khanah-i siyah by Muhammad Ali Sultani (1999)