books

Books about Shixuan:

booksYu Guangzhong liushi nian shixuan [60 Years of Yu Kuang-Chung Poetry] by Guangzhong Yu (2008)

booksBook Name: 12 (sleeve) China Stone the name Museum Liu Shixuan the Qi Gong inscription inside all the favorite... by LIU XIN YU (Jan 1, 2000)

booksChen Xianrong feng ci shi xuan =: Chen Xianrong fengci shixuan (Mandarin Chinese Edition) by Xianrong Chen (1992)

booksZhongguo xian dai shi da liu pai shi xuan =: Zhongguo xiandai shida liupai shixuan (Mandarin Chinese Edition) (1989)

booksOu Mei xian dai shi da liu pai shi xuan =: Oumei xiandai shida liupai shixuan (Mandarin Chinese Edition) (1991)

wiki

Wiki information Shixuan:

Shixuan Xu
Author, Person

Allegorical Poems of Gu Cheng
Written Work

Allegorical Poems of Gu Cheng is the book written by Gu Cheng.