books

Books about Shcheglova:

booksKvazilineynye ellipticheskie uravneniya: Zadacha Neymana dlya uravneniy variatsionnoy struktury (Russian Edition... (2010)