books

Books about Shahidka:

booksMunabiya / Shahidka by Kazat Akmatov (Nov 2013)

booksShahidka s golubymi glazami (2004)

booksShahidka s golubymi glazami (2005)

facebook

Facebook pages same name Shahidka:

Shahidkapoor - Billion Shanatics Worldwide - Artist ShahidKapoor - Artist Shahidkapooor - Athlete