numerology

Numerology information Xiqian:

numerologyName Number: 2 Meaning: Partnership, Sense, Other, Passive, Assistance, Acceptance, Intimacy, Peace

books

Books about Xiqian:

booksCao dong zong kai zong zu shi: Shitou Xiqian da shi zhuan (Zhongguo fo jiao gao seng quan ji) (Mandarin Chinese... by Zhenlun Liu (1999)