wiki

Wiki information Ryuryukyo:

Ryuryukyo Shinsai
Visual Artist, Deceased Person, Person

Ryūryūkyo Shinsai was a Japanese artist and surimono artist who flourished between 1799 to 1823. He was a student of Hokusai.