books

Books about Okinaga:

booksTeikyō Daigaku Ga Sekai No Topputen Ni Naruhi: Daremo Kakanakatta Okinaga Sōichi No Jitsuzō by Crane ? Yasuo (0010)

booksMaterials Science and Engineering Serving Society by R.P.H. Chang, R. Roy, M. Doyama and S. Somiya (Jan 6, 1999)

booksNihon kodai kokka no seiritsu to Okinaga-shi (Kodaishi kenkyu sensho) (Japanese Edition) by Nobuya Ohashi

facebook

Facebook pages same name Okinaga:

Adam Yoshi Okinaga - Athlete