books

Books about Jinri:

booksJin ri yao lan yu sheng di =: Jinri yaolan yu shengdi (Mandarin Chinese Edition) (1991)

booksSingapore today =: Jinri Xinjiapo (1997)