books

Books about Yoshifusa:

booksKeiji saiban no riron to jitsumu: Nakayama Yoshifusa Hanji taikan kinen (Japanese Edition) (1998)

wiki

Wiki information Yoshifusa:

Fujiwara no Yoshifusa
Politician, Person, Deceased Person

Fujiwara no Yoshifusa, also known as Somedono no Daijin or Shirakawa-dono, was a Japanese statesman, courtier and politician during the Heian period. When Yoshifusa's grandson was enthroned as Emperor Seiwa, Yoshifusa was assumed the role of regent...

Hatakeyama Yoshifusa
Deceased Person, Person

Hatakeyama Yoshifusa was the successor of Hatakeyama Yoshimoto. This succession took place during the year 1514. For Yoshifusa to consolidate his power, he reinforced Nanao Castle and established himself there in 1526. Yoshifusa was a patron to...