books

Books about Yitao:

booksYitao zhilu [A Survey of Yixing Pottery]. by editors. LI You Ren and Ji Ye (1996)

booksWang Yitao Xianggang shi ji, 1957-1992 (Mandarin Chinese Edition) by Yitao Wang (1993)