books

Books about Yeping:

booksYing Yeping (Dang dai ming jia Zhongguo hua quan ji) (Mandarin Chinese Edition) by Yeping Ying (1997)

booksFamous Contemporary Painters of China : Ying Yeping - Dangdai Mingjia Zhongguohua Quanji : Ying Yeping by Guwuxuan Chubanshe (1997)

booksYing Yeping nian pu (Mandarin Chinese Edition) by Zhong Zheng (1992)

booksBa Jin chuang zuo zong lun / Gu Yeping zhu (Zhongguo wen xue lun cong) (Mandarin Chinese Edition) by Yeping Gu (1997)

wiki

Wiki information Yeping:

Wang Yeping
Woman, Person

Wang Yeping, a native of Yangzhou, China. She is the wife of Jiang Zemin, former General Secretary of the Communist Party of China and President of the People's Republic of China.

Lin Yeping
TV Character, Fictional Character

Lin Yeping is a fictional character from the tv series Chinese Paladin 3.