books

Books about Yazhou:

booksYazhou chuan tong, xian dai biao xian: Ya yi Mei ji yi shu jia yu chou xiang hua, 1945-1970 = Asian traditions...

booksYazhou yin hang xin shi ji: Ying jie jing zheng yu tun bing de shi dai (Next) (Mandarin Chinese Edition) by Dominic Casserley (1999)

booksYazhou di Huaxia zhi xu: Zhongguo yu Ya zhou guo jia guan xi xing tai lun (Tian chao li zhi ti xi yan jiu) (Mandarin... by Zhilian Huang (1992)

booksYazhou jing ji da qu shi =: Economic paradigm shifting in Asia (Da wei lai) (Mandarin Chinese Edition) by Zhihong Lin (1994)

booksFamous Universities in China, Hk and Taiwan (Yazhou Zhu Ming Da Xue Shou Ce Cong Shu) (Nov 1, 1998)

booksHe liu: Xin Yazhou yi shu, Taibei dui hua : 1997 Taibei Xian mei zhan = River : new Asian art - a dialogue in...

booksLiu Yazhou reportage by Unknown (1991)

wiki

Wiki information Yazhou:

Liu Yazhou
Soldier, Author, Person

Liu Yazhou is a former political commissar of China's National Defense University, and a two-star general in the People's Liberation Army, known for his hawkish views on the defense and strategic posture he believes China should adopt. Liu Yazhou is...

Yazhou Zhoukan
Periodical, Magazine

Yazhou Zhoukan is the only Chinese language international affairs newsweekly which has been published for over 20 years. Yazhou Zhoukan is now published by Yanzhou Zhoukan Limited, a subsidiary of Media Chinese International Limited which is based in...