books

Books about Yatsyk:

booksYatsyk GV Guidelines for neonatal Acad. Mia / Yatsyk G.V. Rukovodstvo po neonatologii Izd. MIA (1998)