books

Books about Sokotsu:

booksSokotsu nagaya (Japanese Edition) by Juzan Bono

booksSOKOTSU Who Are Alive Today Japanese Language Book by Zirou Sendai (2005)

movies

Movies about Sokotsu:

moviesRakugo - Rakugo DVD Sanyutei Kenko Rakugo Shu Miratori / Sokotsu No Shisha / Okyo No Yurei TSDS-75552 Unrated -

wiki

Wiki information Sokotsu:

Sokotsu Samukawa
Author, Person

Sokotsu Samukawa was a Haiku poet in Japan during the Meiji period. Sokotsu was a pen name and his real name was Akimitsu.