books

Books about Savaji:

booksKulliyat-i Salman-i Savaji (Silsilah-i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi) by Salman Savaji (1376)

wiki

Wiki information Savaji:

Zayn al-Din Omar Savaji
Man, Person

Zayn al-Din Omar Savaji was a Persian philosopher and logician.