books

Books about Sakugen:

booksSenryaku heiki sakugen kosho: Reisen no shuen to arata na senryaku kankei no kochiku = Strategic arms reduction... by Naoki Saito

booksCase Analysis of ODA toward China - Japanese Sakugen poverty impact of aid Kaihatsu (2009) ISBN: 4881252135 [Japanese... by Facilities brocade Fang (0010)

booksEconomic Development in Canbodia = Kanbojia keizai nyumon : shijo keizaika to hinkon sakugen [Japanese Edition... by Nobuo Hirohata (2004)

books1nichi De Ie Ni Kaereru Higaeri Shujutsu Saishin Gaido : Saisentan Iryo Gijutsu De Chiryohi Sakugen [Japanese... by Yasushi Terada (2006)

booksZaisei saiken no kenkyu: Saishutsu sakugen seisaku o megutte (Japanese Edition) by Hiroshi Miyajima (1989)

booksSakugen nyuminki no kenkyu. 1. by Tairyo. Makita (1955)

wiki

Wiki information Sakugen:

Sakugen Shūryō
Diplomat, Deceased Person, Person

Sakugen Shūryō was a Japanese Zen Buddhist monk, a poet and diplomat in the Muromachi period. He was the chief envoy of a 1547 mission sent by the Ashikaga shogunate to the court of the Jiajing Emperor in Beijing.