books

Books about Osukaru:

booksSensosuru kuni heiwa suru kuni : Noberu heiwasho jushosha gen kosutarika daitōryō osukaru ariasu sanchiesu shi... by Goro Koide (2007)