songs

Songs about Mingels:

songsMingel by Rasmus H Thomsen from the Album Se

songsMingel by Weibenfalk from the Album Värld av plast

books

Books about Mingels:

booksFriesche rymlery yn twaa dielen bystaende, wier fin it eerste bystiet yn forjyerings rymmen, brullofts rymmen,... by Jan Althuysen (Jan 1, 1755)

booksThe Beauty of Use Mingei La Belleza Del Uso:Selections from the Pernanent Collection of Mingel International Museum... by Mingei International Museum (2008)

booksFriesche Rymlery Yn Twaa Dielen Bystaende, Wier Fin It Eerste Bystiet Yn Forjyerings Rymmen, Brullofts Rymmen,... by Jan Althuysen (Jan 11, 2010)

booksFriesche Rijmlerye: Ijn Trye Deelen Forschaet: D'erste Binne Ljeafd In Bortlijcke Mingel-deuntjes: 't Oarde Sinte... by Gysbert Japicx and Ecco Epkema (Sep 4, 2011)

booksFriesche Rijmlerye: Ijn Trye Deelen Forschaet: D'erste Binne Ljeafd In Bortlijcke Mingel-deuntjes: 't Oarde Sinte... by Gysbert Japicx and Ecco Epkema (Feb 7, 2012)

booksFriesche Rymlery Yn Twaa Dielen Bystaende: Wier Fin It Eerste Bystiet Yn Forjyerings Rymmen, Brullofts Rymmen,... by Jan Althuysen (Jan 11, 2010)

wiki

Wiki information Mingels:

Harold Mingels
Musician, Musician, Person

Harold Mingels is a musical artist.