books

Books about Jisaburo:

books"Uminari" teitoku Ozawa Jisaburo: Saigo no Rengo Kantai Shirei Chokan no shogai (Japanese Edition) by Yoshifuru Okamoto

booksKadan, kamoku ni shite nasake ari: Saigo no Rengo Kantai Shirei Chokan Ozawa Jisaburo no shogai (Japanese Edition... by Toru Miyano

booksNingen to Kirisuto ; Shinyaku shingaku josetsu (Matsuki Jisaburo chosakushu) (Japanese Edition) by Jisaburo Matsuki (1991)

booksSekkyo to watakushi no Seisho no manabi (Matsuki Jisaburo chosakushu) (Japanese Edition) by Jisaburo Matsuki (1992)

books"Sutemi teitoku" Ozawa Jisaburo (Japanese Edition) by Hisashi Oide (1984)

booksMatsuki Jisaburo chosakushu (Japanese Edition) by Jisaburo Matsuki (1991)

booksRomabito e no tegami: Honyaku to kaishaku (Matsuki Jisaburo chosakushu) (Japanese Edition) by Jisaburo Matsuki (1993)