books

Books about Boichi:

booksBoichi Sun-Ken Rock - Vol.21 (Young King Comics) Manga by Shonengahosha (2014)

booksBoichi Sun-Ken Rock - Vol.18 (Young King Comics) Manga by Shonengahosha (2013)

booksBoichi Sun-Ken Rock - Vol.19 (Young King Comics) Manga by Shonengahosha (2013)

booksBoichi Sun-Ken Rock - Vol.20 (Young King Comics) Manga by Shonengahosha (2013)

booksBoichi Sun-Ken Rock - Vol.17 (Young King Comics) Manga by Shonengahosha (2012)